مطالب قرآنی پزشکی علمی

*****عراف

31- اي فرزندان آدم نزد هر مسجدي به هنگام نماز ارايش خويش جامه ؤانچه ما به آراستگي فراگيريد وبخوريد وبياشاميد واسراف مكنيد.

34- هرگروهي را مدتي است پس چون مدتشان به سر ايد نه ساعتي درنگ توانند كرد ونه بيش گيرند.

58- سرزمين پاك گياهش به خواست  پروردگارش بيرون آيد يعني فراوان وپربار وزمين ناپاك گياهش بيرون نيايد مگر اندكي

96- اگر مردم آباديها ايمان آورده وپرهيز كاري كرده بودند هر اينه بركتها نيكيها ونعمت ها از آسمان وزمين برانان مي گشاديم

179- هرآينه بسياري از پريان ؤادميان را براي دوزخ بيافريديم سر انجام شان به دوزخ مي رسد زيرا دلهايي دارند كه به آن حق را در نمي يابند وچشمهايي دارند كه به آن حق را نمي بينند وگوشهايي دارند كه به آن حق را نمي شنوند

199- عف را پيشه كن ، كار را بر مردم آسان گير وگذشت وميانه روي را پيشه ساز وبه كارنيك وپسنديده فرمان ده واز نادانان ونابخردان روي بگردان

 

 

 

 

 

 

*****ابراهيم

24- آيا نديده اي كه خدا چگونه مثلي زده سخن پاكيزه اعتقاد درست وايمان راستين را چون درخت پاكيزه قرارداده است كه ريشه آن در زمين استوار وشاخه آن در آسمان است .

26- وداستان سخن پليد اعتقاد باطل وكفر همچون درختي است پليد وآفت زده كه از روي زمين بركنده شده وآن را هيچ فراري ري   وبي   نباشد.

27- واز هرچه خواستيد به شما داد واگر بخواهيد نعمت خدا را بشمريد آن را شمار نتوانيد كرد هر آينه آدمي بسي ستمگر وناسپاس است .

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۸۷ساعت 20:23  توسط رضا  |